QUY TRÌNH VÀ HỒ SƠ PHÊ DUYỆT MẪU PHƯƠNG TIỆN ĐO LƯỜNG

QUY TRÌNH VÀ HỒ SƠ PHÊ DUYỆT MẪU PHƯƠNG TIỆN ĐO LƯỜNG

 

  1. VĂN BẢN CẦN ĐỌC :

– LUẬT ĐO LƯỜNG NĂM 2011 : Điểm a khoản 2 Điều 19 Luật Đo lường năm 2011 quy định:

“2 2. Phương tiện đo nhóm 2 phải được kiểm soát về đo lường bằng một hoặc một số biện pháp sau đây:

  1. a) Phê duyệt mẫu khi sản xuất, nhập khẩu;

  2. b) Kiểm định ban đầu trước khi đưa vào sử dụng;
  3. c) Kiểm định định kỳ trong quá trình sử dụng;
  4. d) Kiểm định sau sửa chữa.”

– THÔNG TƯ 23/2013/BKCN và THÔNG TƯ 07/2019/ BKHCN sửa đổi, bổ sung thông tư 23: Quy định danh mục các loại phương tiện đo phải phê duyệt mẫu như : cân điện tử, cân ô tô, đồng hồ đo nước, đồng hồ điện, ….. và quy trình, thủ tục làm phê duyệt mẫu

  1. QUY TRÌNH PHÊ DUYỆT MẪU PHƯƠNG TIỆN ĐO LƯỜNG:

– Bước 1: Đăng ký phê duyệt mẫu tại Tổng cụ đo lường chất lượng

– Bước 2: Mang mẫu đi thử nghiệm tại các trung tâm được Bộ KHCN chỉ định

– Bước 3: Lập hồ sơ gửi Tổng cục đo lường (gồm kết quả thử nghiệm) để được ra quyết định phê duyệt mẫu

  1. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ VÀ XIN QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT MẪU

Chi tiết cụ thể tại THÔNG TƯ 23/2013/BKCN và THÔNG TƯ 07/2019/ BKHCN sửa đổi, bổ sung thông tư 23

 

Facebook